Historik

I testamente den 14 september 1990 förordade Lennart J. Hägglund att all hans kvarlåtenskap skulle tillfalla en stiftelse för arkeologisk forskning och utbildning. Samma dag upprättade han ett stiftelseförordnande och stadgar för Lennart J. Hägglunds Stiftelse för Arkeologisk Forskning och Utbildning. Lennart Hägglund avled år 1991. Kvarlåtenskapen efter avdrag för bröstarvinges laglott uppgick till ca 10 MSEK och tillfördes stiftelsen under 1992 och 1993. Första verksamhetsåret avslutades med bokslut per 1993-12-31. 1995 medgav Kammarkollegiet en permutation innebärande ändring av §§ 7 och 8 så att 80% av avkastningen under åren 1993 till 2015 får tas i anspråk för utdelning. Från år 2015 ska stiftelsen bevilja sådana anslag per år att stiftelsen år 2050 förbrukat alla sina tillgångar och därmed upphör.