Ansökningsförfarande

In English below.

Stiftelsen har ofta stött mindre forskningsprojekt, men välkomnar även initiativ till större projekt.

Anslagen avser stipendiebidrag inom ramen för utbildning och forskning, och kan inte användas till löne-, skatte- och administrationskostnader. Stiftelsen kan endast bevilja medel för kostnader som har ett direkt samband med det sökta arbetet och inte till tekniska hjälpmedel av generell natur (t ex datorutrustning). Sökande måste vara en fysisk person, det vill säga inte en organisation eller institution.

Ansökan om medel kan inges till stiftelsen när som helst under året, men beslut om tilldelning sker endast vid ett tillfälle årligen.
Ansökan med samtliga bilagor ska för beslut under 2024 ha inkommit till stiftelsen senast 1 februari 2024.
Beslut om medelstilldelning tas senast under maj månad och tillkännages direkt till de sökande och genom pressmeddelande.

Ansökan ska ställas till Lennart J. Hägglunds stiftelse för arkeologisk forskning och skickas per e-post till thomas.lindkvist@history.gu.se (ange ”Ansökan Hägglunds stiftelse” i ämnesfältet). Ansökan med bilagor ska samlas i ett dokument och inges i Word- eller PDF-format. Endast kompletta ansökningar beaktas.

Ansökan med bilagor ska vara på svenska, danska, norska eller engelska och innehålla följande uppgifter:
1. Den sökandes namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.
2. Namn på eventuell(a) medsökande.
3. Sökt belopp.
4. Projekttitel samt en kortfattad beskrivning (max 100 ord).

Till ansökan bifogas som bilagor:
1. Curriculum vitae (max 2 sidor/person) och publikationslista för huvudsökande och eventuell(a) medsökande.
2. Ändamålsbeskrivning (t ex, forskningsprojekt, anordnande av workshop/konferens, tryckbidrag, etc.) samt dess bakgrund, syfte, genomförande- och tidsplan och förväntade resultat och nytta (max 5 sidor, 1.5 radavstånd, Times New Roman 12).
3. Kostnadsberäkning: ange totalkostnad, sökt belopp samt uppgift om medel sökts/erhållits från annan finansiär.
4. Budget för sökt belopp. Genomarbetad ekonomisk plan erfordras. Så långt det är möjligt ska kostnader vara verifierade genom offerter eller motsvarande. Vid tryckningsbidrag till avhandling ska offerter gälla pliktupplaga plus 50 exemplar, minus fakultetens eget tryckningsbidrag.
5. Referenser/intyg. Krav om intyg från handledare föreligger för doktoranders avhandlingsarbete. Om ansökan gäller fältarbete, arkivstudier, studier av museala samlingar, laboratoriearbete eller liknande typ av forskningsuppgift ska intyg på tillstånd från relevant myndighet eller verksamhet bifogas (t ex länsstyrelsen).

Ett år efter tilldelat stipendium önskar stiftelsen en kortfattad redogörelse (max 1 sida, 1.5 radavstånd, Times New Roman 12) av arbetets fortskridande och status. Efter ytterligare ett år ska arbetet slutrapporteras genom en kortfattad redogörelse av arbetets utförande och resultat (max 2 sidor, 1.5 radavstånd, Times New Roman 12) och en ekonomisk redovisning. Bifoga eventuella rapporter och/eller publikationer som genererats med stöd från stiftelsen.

Eventuella tidigare beviljade medel från Lennart J. Hägglunds stiftelse ska vara redovisade innan en ny ansökan kan göras.

Välkommen med din ansökan!

In English
The purpose of the Lennart J. Hägglund Foundation for Archaeological Research is to promote scientific archaeological research and education, as well as related historical studies concerning Götaland and north-western Svealand (Värmland and Dalarna).

The Foundation welcomes applications concerning:
The organisation of symposia, workshops, or other types of meetings of researchers.
Printing grants for scientific and popular science works.
Contribution to the costs of analysis and implementation of research projects.
The Foundation often supports smaller research projects, but also welcomes initiatives for larger projects.

The grants are for scholarship grants within the framework of education and research, and cannot be used for salary, remuneration, taxes, and administrative costs. The Foundation can only grant funds for costs directly related to the work applied for, and not for technical supports of a general nature (e.g. computer equipment). The applicant must be a natural person, i.e. not an organization or institution.

Applications for funding can be submitted to the Foundation at any time during the year, but decisions are made on one single occasion each year.

For a decision in 2024, the application, including appendices, must be received by the Foundation no later than February 1, 2024.
Decisions on the allocation of funds are made no later than May and are announced directly to the applicants and through a press release.

The application should be addressed to the Lennart J. Hägglund Foundation for Archaeological Research and sent by e-mail to thomas.lindkvist@history.gu.se (state "Application Hägglunds stiftelse" in the subject field). The application and its appendices must be collected in a single document and submitted in Word or PDF format. Only complete applications will be considered.

The application with appendices must written in Swedish, Danish, Norwegian or English and contain the following information:
1. Applicant's name, postal address, e-mail address and telephone number.
2. Name of co-applicant(s), if any.
3. Amount applied for.
4. Project title and a brief description (max 100 words).

The following documents are attached to the application:
1. Curriculum vitae (max 2 pages/person) and list of publications for the main applicant and any co-applicant(s).
2. Purpose description (e.g., research project, organization of workshop/conference, printing grant, etc.) as well as its background, purpose, implementation, and timetable and expected results and benefits (max 5 pages, 1.5 line spacing, Times New Roman 12).
3. Cost calculation: state the total cost, the amount applied for and information about whether funds have been applied for/received from another financier.
4. Budget for the amount applied for. A thorough financial plan is required. As far as possible, costs should be verified through quotations or equivalent. In the case of a printing grant for a thesis, quotations must be for a legal edition plus 50 copies, minus the faculty's own printing grant.
5. References/Certificates. A certificate from a supervisor is required for doctoral students' thesis work. If the application concerns fieldwork, archival studies, studies of museum collections, laboratory work or a similar type of research task, a certificate of permission from the relevant authority or activity must be attached (e.g. the Länsstyrelsen, County Administrative Board).

One year after the award of the scholarship, the Foundation wishes to receive a brief account (max. 1 page, 1.5 line spacing, Times New Roman 12) of the progress and status of the work. After a further year, the final report of the work must be submitted through a brief account of the performance and results of the work (maximum 2 pages, 1.5 line spacing, Times New Roman 12) and a financial report. Attach any reports and/or publications generated with support from the Foundation.

Any previously granted funds from the Lennart J. Hägglund Foundation must be conveyed before a new application can be made.

We look forward to your application!