Ansökningsförfarande - utlysning av medel 2023

Lennart J. Hägglunds stiftelse för arkeologisk forskning har till ändamål att främja vetenskaplig arkeologisk forskning och utbildning samt därmed sammanhängande historiska studier gällande Götaland och västra Svealand.

Stiftelsen välkomnar ansökningar som avser:

  • Anordnandet av symposier eller forskarträffar/workshops.
  • Tryckningsbidrag till vetenskapliga arbeten.
  • Genomförande av forskningsprojekt.

Stiftelsen har ofta stött mindre forskningsprojekt, men välkomnar även initiativ till större projekt.

Anslagen avser stipendiebidrag inom ramen för utbildning och forskning, och avser ej löne-, skatte- och administrationskostnader. Stiftelsen kan endast bevilja medel som har ett direkt samband med den sökandes projekt och inte till tekniska hjälpmedel av generell natur (t ex datorutrustning). 

Sökande måste vara en fysisk person, det vill säga inte en organisation eller institution.

Ansökan om medel kan inges till stiftelsen när som helst under året, men beslut om tilldelning sker endast vid ett tillfälle årligen. Ansökan ska för beslut under 2023 ha inkommit till stiftelsen senast 1 februari 2023. Beslut om medelstilldelning tas under maj månad och tillkännages direkt till de sökande och genom pressmeddelande.

Ansökan ska ställas till Lennart J. Hägglunds stiftelse för arkeologisk forskning och skickas per e-post till thomas.lindkvist@history.gu.se (ange ”Ansökan Hägglunds stiftelse” i ämnesfältet). Endast kompletta ansökningar beaktas. Ansökan med bilagor ska vara på svenska, danska, norska eller engelska och innehålla följande uppgifter: 

1. Den sökandes namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.
2. Namn på eventuell(a) medsökande.
3. Sökt belopp.
4. Projekttitel samt en kortfattad beskrivning (max 100 ord).

Till ansökan bifogas som bilagor:
1. Curriculum vitae (max 2 sidor) och publikationslista för huvudsökande och eventuell(a) medsökande.
2. Ändamålsbeskrivning (t ex, forskningsprojekt, anordnande av workshop/konferens, tryckbidrag, etc.) samt dess bakgrund, syfte, genomförande- och tidsplan och förväntade resultat och nytta (max 5 sidor, 1.5 radavstånd, Times New Roman 12).
3. Kostnadsberäkning: ange totalkostnad, sökt belopp samt uppgift om medel söks/erhållits från annan finansiär.
4. Budget för sökt belopp. Genomarbetad ekonomisk plan erfordras. Så långt det är möjligt ska kostnader vara verifierade genom offerter eller motsvarande. Vid tryckningsbidrag till avhandling ska offerter gälla pliktupplaga plus 50 exemplar, minus fakultetens eget tryckningsbidrag.
5. Referenser/intyg. Krav om intyg från handledare föreligger för doktoranders avhandlingsarbete. Om ansökan gäller fältarbete, arkivstudier, studier av museala samlingar, laboratoriearbete eller liknande typ av forskningsuppgift ska intyg på tillstånd från relevant myndighet eller verksamhet bifogas (t ex Länsstyrelsen).

Ett år efter tilldelat stipendium önskar stiftelsen en kortfattad redogörelse (max 1 sida, 1.5 radavstånd, Times New Roman 12) av arbetets fortskridande och status. Efter ytterligare ett år ska arbetet slutrapporteras genom en kortfattad redogörelse av arbetets utförande och resultat (max 2 sidor, 1.5 radavstånd, Times New Roman 12) och en ekonomisk redovisning. Bifoga eventuella rapporter och/eller publikationer som genererats med stöd från stiftelsen.

Eventuella tidigare beviljade medel från Lennart J. Hägglunds stiftelse måste vara redovisade innan en ny ansökan kan göras.

Välkommen med din ansökan!