Ansökningsförfarande

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig arkeologisk forskning och utbildning samt därmed sammanhängande historiska studier gällande Götaland och västra Svealand.

Stiftelsen välkomnar i första hand ansökningar som avser:

  • Anordnandet av symposier eller forskarträffar/workshops
  • Tryckningsbidrag till vetenskapliga arbeten
  • Genomförande av mindre forskningsprojekt
  • Ekonomiskt stöd till doktorander vilkas avhandlingsarbete befinner sig ett sådant stadium att disputation kan förväntas inom ett år.


Anslagen avser stipendiebidrag inom ramen för utbildning och forskning, och avser ej löne-, skatte- och administrationskostnader. Stiftelsen kan endast bevilja medel som har ett direkt samband med den sökandes projekt och inte till tekniska hjälpmedel o.dyl av generell natur (tex datautrustning). Sökande måste vara en s. k. fysiskt person, ej organisation eller institution. 

Ansökan om medel sker årligen vid ett tillfälle och på särskild blankett, med ankomst till stiftelsen senast fredagen den 1:a mars 2019. Besked om ansökningsresultat föreligger i mitten av maj månad 2019. På stiftelsens hemsida, www.hagglundsstiftelse.se, kan ansökningsblankett hämtas hem. Årets utdelningsbelopp (= budgetåret 2018) är minst 1.000.000 SEK. Stiftelsen förbehåller sig möjligheten att informera massmedia om resultatet av stipendieringen.

Ansökan inges i 5 exemplar, med fullständiga bilagor (även de i fem exemplar).
Bilagor som för de flesta ansökningars vidkommande är relevanta är:

  1. Curriculum vitae för den sökande samt eventuella medsökande. CV:n må begränsas till att omfatta sådana data som bedöms vara relevanta för projektet.
  2. Projektbeskrivning. Dess bakgrund/motiv samt mål. Genomförandeplan.
  3. Tidsplan. Eventuella kopplingar till annat/andra projekt. Vidare, uppgift om huvudman för  workshops o. dyl.
  4. Sökt belopp samt uppgift om medel söks/erhållits från annat håll. I så fall från vem och med vilket belopp.
  5. Budget. Genomarbetad ekonomisk plan erfordras. Så långt det är möjligt ska kostnader vara verifierade genom offerter eller motsvarande. Vid tryckningsbidrag till avhandling ska offerter gälla pliktupplaga plus 50 exemplar, minus fakultetens eget tryckningsbidrag.
  6. Referenser/intyg. Krav om intyg från handledare föreligger för doktoranders avhandlingsarbete.

Bilagor kan förslagsvis numreras enligt ovan. Eventuella bilagor returneras ej.


Ett år efter tilldelat stipendium önskar stiftelsen uppgift om arbetets fortskridande och status. Efter ytterligare ett år ska arbetet slutrapporteras, med utförande, resultat och ekonomisk redovisning.


Ansökan sänds till:

L. J. Hägglunds Stiftelse
c/o prof. emeritus Jarl Nordbladh
GU, Institutionen för historiska studier
Box 200
405 30 Göteborg

Välkommen med din ansökan.